PRAVILA PROMOCIJE »Podaj oceno in osvoji termo skodelicu Equa«

Promocija »Podaj oceno in osvoji termo skodelicu Equa« traja od 7.11. 2023 do 31.12. 2023, oziroma do razdelitve razpoložljivih daril ali preklica.

1. Organizator

Organizator promocije »Podaj oceno in osvoji termo skodelicu Equa«, ki traja od 7.11. 2023 dalje, do razdelitve razpoložljivih daril (termo skodelice) ne poidejo oziroma do preklica (če je to prej), je Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, Zagreb, OIŠ: 66577083673.
Promocija bo potekala v skladu s temi pravili (»Pravila«), ki so zavezujoča za vse sodelujoče. Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravil med promocijo, ki jih bo tudi javno objavil.
Namen promocije je promocija hišnih aparatov pod blagovno znamko Electrolux. Vsi udeleženci, ki pristopijo k sodelovanju v tem natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s sodelovanjem v natečaju v celoti strinjajo.

2. Obseg promocije

Promocija je organizirana in se izvaja na spletnem mestu www.electrolux.si

3. Čas trajanja promocije

Promocija se začne 7.11. 2023 in traja, dokler zaloge termo skodelica ne poidejo (100 kosov termo skodelic Equa) oziroma do preklica (če je to prej).

4. Pravica do sodelovanja

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pred 7.11.2023 dopolnile 18 let, ter so kupile ali uporabljaju aparat znamke Electrolux za uporabo v svojem gospodinjstvu (to je za uporabo izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti) in ki v času trajanja promocije podajo svojo pisno oceno tega aparata. V promociji so lahko ocenjeni tisti aparati znamke Electrolux, ki so navedeni na spletnem mestu www.electrolux.si.

Samo ena oseba iz gospodinjstva lahko oceni aparat tako, da s tem pridobi pravico do sodelovanja v promociji.

Posamezno gospodinjstvo lahko osvoji samo eno termo skodelicu Equa, ne glede na število registriranih in ocenjenih aparatov. Na gospodinjstvo je v letu 2023 možno osvojiti le eno darilo, ne glede na število prijavljenih aparatov. Dobitniki iz prejšnjih promocij v letu 2022 in 2023 ne sodelujejo v promociji.

Za namen te promocije organizator šteje za gospodinjstvo zakonca, zunajzakonska partnerja, otroke in druge sorodnike ali drugo skupnost oseb, ki so prijavljene na istem naslovu.

V teh Pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Classified as Internal

5. Pogoji in mehanizem promocije

Sodelujoči v promociji mora kupiti ali uporabljati v svojem gospodinjstvu aparat znamke Electrolux, obiskati spletno mesto Electrolux (www.electrolux.si), ustvariti uporabniški račun (če ga še nima), registrirati aparat in poslati pisno oceno tega aparata. Ocena ne sme preseči 200 besed. Ocena mora izpolnjevati pogoje in pravila za podajanje ocene v skladu s 6. točko Pravil te promocije. Ocene, ki jih organizator zavrne oziroma jih ne potrdi, ker niso skladne s Pravili, v promociji ne sodelujejo.

Po tem ko sodelujoči v promociji pošlje oceno v skladu s Pravili te promocije, bo prejel preko elektronske pošte obvestilo organizatorja o sprejetju ali zavrnitvi ocene. V primeru, da je ocena sprejeta, mora sodelujoči v promociji potrditi, da je njen avtor.

Promocija velja samo za tiste aparate Electrolux, ki so navedeni na spletnem mestu Electrolux (www.electrolux.si). Ocena mora izpolnjevati pravila za podajanje ocene iz 7. točke teh Pravil.

Sodelujoči v promociji bo nato prejel od organizatorja posebno obvestilo, da mu pripada darilo, če bodo izpolnjeni vsi pogoji po teh Pravilih. Hkrati bo organizator sodelujočega pozval, da mu najkasneje v roku sedmih (7) dni posreduje podatke o svojem naslovu, na katerega bo organizator poslal darilo, razen v primeru, da ga je pred tem že poslal drugemu članu gospodinjstva na istem naslovu. V tem primeru bo organizator sodelujočega obvestil, da mu darila ne bo poslal. Hkrati bo organizator izbral novega nadomestnega nagrajenca in postopek ponavljal vse dotlej, dokler ne razdeli vseh 100 Equa termo skodelica.

Prvih 100 sodelujočih v promociji, ki bodo oddali oceno in jo bo organizator potrdil, bo v skladu s temi Pravili v dar prejelo termo skodelicu Equa, ki jo bo organizator poslal po pošti na sporočeni naslov.

Če sodelujoči darila kljub temu ne bo prejel v 45 delovnih dneh od datuma predložitve potrebnih podatkov organizatorju, ga organizator prosi, da ga o tem obvesti na tel. št. +38612425730. Darila ni mogoče zamenjati za denar ali druge izdelke.

6. Pravila za podajanje ocene

Ocena mora biti v slovenskem jeziku in ne sme preseči 200 besed. Nanašati se mora izključno na registrirani aparat.

Organizator si pridržuje pravico, da ocene ne objavi, če krši katerekoli predpise ali vsebuje katero od naslednjih vrst vsebin:
- žaljiv, diskriminatoren jezik ali drug način izražanja, neprimeren za javni forum,
- oglase, neželeno vsebino ali sklice na druge izdelke, ponudbe ali spletna mesta,
- e-poštne naslove, URL-je, telefonske številke, fizične naslove ali druge vrste kontaktnih podatkov,
- kritične ali zlonamerne komentarje drugih ocen, objavljenih na spletnem mestu, ali o avtorjih drugih ocen,
- cene in informacije v zvezi z dostavo ali montažo.
Organizator ni dolžan dajati pojasnil o razlogih za zavrnitev ocene. Zavrnjene ocene se ne potegujejo za darilo.

7. Pogoji veljavnosti

Sodelujoči v promociji ni upravičen do darila v naslednjih primerih:
- če ni kupil aparata znamke Electrolux za uporabo v svojem gospodinjstvu,
- če ni obiskal spletnega mesta organizatorja in si ustvaril uporabniškega računa,
- če ni podal ocene, ki je bila s strani organizatorja potrjena kot ustrezna,
- če aparat ni naveden na spletnem mestu Electrolux (www.electrolux.si) med aparati, ki so lahko predmet ocene,
- če ni med prvimi 100 sodelujočimi v promociji, ki so oddali oceno, in jo je organizator sprejel, sodelujoči pa je nato potrdil, da je njen avtor,
- če je že prejel darilo v letu 2022 in 2023
- če je pred tem prejel darilo že drug član njegovega gospodinjstva,
- če v zahtevanem roku ne posreduje podatkov o svojem naslovu.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodeluječeg ali,
- se ugotovi, da sodeluječi ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh Pravilih ali da je sodeloval v promociji v nasprotju s temi Pravili oz. da je bil izbran v nasprotju z njimi.

Sodelujoči nimajo pravice zahtevati drugo darilo od tisteg, navedeneg v teh Pravilih in obvestilu organizatorja. Darilo ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodeluječi utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak, vključno z nedelovanjem spletnega mesta Electrolux (www.electrolux.si). Prav tako organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in uporabe darila, s čimer se sodeluječi z udeležbo v tej promociji izrecno strinjajo.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronskega poštnega naslova sodeluječeg.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Vse morebitne spremembe in novosti bodo objavljene na spletni strani organizatorja www.electrolux.si in šteje se, da sodeluječi s spremembo soglaša. V nasprotnem primeru lahko udeleženec svojo oceno umakne tako, da o tem v roku petih (5) dni po objavi spremembe Pravil pisno obvesti organizatorja po elektronski pošti na naslov electrolux.slovenija@electrolux.com. Umaknjena ocena ne sodeluje več v promocji.

Za registrirani aparat, za katerega je bila ocena umaknjena, ni dovoljeno podati nove ocene.

8. Stroški In davki

Stroški organizacije promocije in dostave darila na domači naslov sodelujočega v promociji bremenijo organizatorja. Sodelujoči krije tiste stroške sodelovanja v promociji, ki mu nastanejo zaradi njegove udeležbe.

Prejemniki daril v zvezi z darilom nimajo davčnih obveznosti v Republiki Sloveniji.

V skladu z Zakonom o dohodnini se v davčno osnovo ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov.

9. Spori

Spor med organizatorjem in sodelujočim v promociji se rešuje sporazumno. Če spora ni mogoče rešiti sporazumno, stranki soglašata, da se bosta za reševanje spora obrnili na stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža organizatorja (Općinski građanski sud u Zagrebu), sodelujoči pa lahko zoper organizatorja začne postopek tudi pred sodiščem, pristojnem po kraju, kjer ima stalno prebivališče. Dogovorjena je uporaba slovenskega prava.

Potrošniške spore je mogoče reševati tudi s pomočjo ODR platforme Evropske komisije https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2

10. Varstvo osebnih podatkov

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo promocije, in vodenje evidenc organizatorja o sodelujočih, ki so prejemniki daril skladno z izjavo o varstvu podatkov, ki je dostopna na
https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/

Upravljavec osebnih podatkov je AB Electrolux, Göransgatan 143, Stadshagen, Stockholm, Švedska, obdelovalec osebnih podatkov pa je organizator.
Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so: ime, priimek in naslov sodelujočih v promociji, kontaktni podatki sodelujočih v promociji: e-naslov in telefonska številka.

Sodelujoči v promociji s spletno prijavo nakupa podajo izrecno privolitev za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov z namenom sodelovanja v promociji. Posredovanje zahtevanih osebnih podatkov je nujno za uresničitev namena promocije.

11. Dostopnost pravil

Pravila promocije bodo v času promocije in še najmanj do 31.1. 2024 dostopna na spletnem mestu www.electrolux.si .

Zagreb, 7.11. 2023